Groenbemesters

Direct naar:

Onkruidbestrijding in grasachtige groenbemesters
Groenbemesters; alles wat u moet weten

 

Onkruidbestrijding in voedergrasland en grasachtige groenbemesters
Door de beperkingen in het gebruik van groeistoffen zijn er meer wettelijke toepassingsregels gekomen. Een kort overzicht van de mogelijkheden en de eventuele beperkingen per middel. 
Let op:

  • Alle middelen mogen 1 x per 12 maanden of 1 x per teeltcyclus gebruikt worden
  • In grasachtige groenbemesters opgegeven als categorie 1 voor het GLB mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenbemesters; alles wat u moet weten

Een groenbemester inzaaien is een standaard maatregel voor het bevorderen  van de bodemgezondheid. Daarnaast kunnen groenbemesters, mits voldaan wordt aan de juiste eisen, meetellen als ecologisch aandachtsgebied voor het GLB.

Regelgeving en GLB
Om aan de vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u in 2017 kiezen uit verschillende maatregelen, waaronder de inzet van groenbemesters. Een van de belangrijkste eisen bij groenbemesters, is dat ze voldoen aan eisen zoals gesteld door het RVO. Al onze mengsels voldoen aan deze eisen. Alle categorieën hebben een wegingsfactor van 0,3, dus elke hectare telt mee voor 0,3 ha vergroening. Hoeft u niet via groenbemesters te vergoenen, dan zijn onderstaande regels vanzelfsprekend niet van toepassing.

Groenbemesters voor het GLB worden in 3 categorieën ingedeeld.

De meeste groenbemesters vallen dus onder categorie 1. Categorie 2 (de Astrigosamix) kan toegepast worden bij vroege volgteelten zoals granen en tulpen, omdat hierbij GBM mag worden toegepast voor 31 december 2017.

Let op:

  • Vergeet niet de zaaidatum in te vullen op de site van MijnRVO, doe dat direct na zaai, het kan niet met terugwerkende kracht.
  • Zorg voor een voldoende bedekking van de bodem.
  • Aankoopbewijzen en etiketten 5 jaar bewaren.

Technische keuzes
De aanwezigheid en/of risico’s van alen bepaalt de keuze van het soort groenbemester.

Geen alen                                                -> raaigras, japanse haver, terralife
Bietencyste alen                                      -> bladrammenas
Bietencyste / Chitwoodi                           -> Doublet Plus Bladrammenas
Bietencyste / Chitwoodi / Hapla               -> Trident Bladrammenas
Pratylenchus                                            -> Japanse Haver

Schematisch ziet het keuze schema er als volgt uit

Technisch schema

Terralife mengsels
Terralife mengsels zijn meervoudig samengesteld, bestaande uit meerdere gewassen. Elke plant stimuleert het bodemleven op zijn eigen wijze. Daarnaast zorgt het voor doorworteling op meerdere diepten. De terralife mengsels zaaien voor half augustus. Er zijn verschillende mengsels beschikbaar.  

Grassen
Als er geen aaltjes aanwezig zijn, kies dan voor raaigras. Dit heeft een lage kostprijs per hectare met een hoge aanvoer van organische stof. Engels raaigras heeft in het begin van het seizoen de voorkeur. Van de engels raaigras hebben we een mengsel conform de eisen van vergroening; Engels raaigras plus.  

Bladrammenas
Zijn er vrijlevende aaltjes en/of bietencyste aaltjes mogelijk aanwezig, kies dan voor  bladrammenas. Doublet Plus heeft als enige ras een werking tegen bietencyste (BCA1) en een werking tegen chitwoodi – fallax alen. De laatste jaren zien we dat de aantastingen van chitwoodi toenemen. In Doublet Plus zit een kleine fractie zwaardherik.

Indien er sprake is van Hapla, kies dan voor Trident. Trident heeft een werking tegen bietencyste, chitwoodi en hapla. Scoort iets minder dan Doublet op BCA en chitwoodi, maar het beste op hapla.

Japanse Haver (Humusmix / Astrigosamix)
Japanse Haver groeit snel, heeft een werking tegen Pratylenchus Penetrans en vermeerdert geen vrijlevende alen. Vroege gezaaide japanse haver dient wel een keer gemaaid te worden. Dit kan eventueel gebruikt worden als ruwvoer om de pens te stimuleren.  Indien het als groenbemester gezaaid wordt, is 60 kg/ha voldoende. Voor werking tegen alen, minimaal 80 kg/ha aanhouden.

Om te voldoen aan de vergroeningseisen is in het mengsel Humusmix een klein deel engels raaigras gemengd. In Astrigosamix zit een klein deel zwaardherik.

 

 

Biofumigatie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer uw land vroeg vrijkomt, zijn er mogelijkheden  voor biofumigatie, zaai vóór 1 augustus. Dit is een  mengsel van bladrammenas, gele mosterd en bruine  mosterd. Tijdens het groeien is er de werking tegen  bietencysten- en chitwoodi aaltjes. Indien er door  omstandigheden geen mogelijkheden zijn voor  onderwerken, staat er toch een goede groenbemester. Als  het gewas ca 60% in bloeit staat en behoorlijk massa  heeft moet die gekneusd worden en direct ondergewerkt  met een spitinjecteur (aangedreven rollen). Daarbij komt  een stof vrij die nauw verwant is aan metam-natrium  Bij  biofumigatie zijn er wisselende resultaten. Voorlopig is het  echter de enige mogelijkheid om preventief iets te doen  tegen alen. Maximaal kan er 40% tot 60% aaltjes doding  worden behaald.

 

Kosten zaaizaad                                      € 100/ha
Kosten hakselen en onderwerken           € 250/ha

Voor de groei en vertering is een stikstofgift noodzakelijk.

Profytodsd loonwerk kan het hakselen en onderwerken van biofumigatie voor u verzorgen.

Stikstofruimte
De N-norm voor groenbemesters is 60 kg N / ha op klei en 50 kg / N op zand (wettelijk zand). Bij vlinderbloemige groenbemesters respectievelijk 30 kg /N per ha op klei en 25 kg / N. Deze normen gelden niet voor groenbemesters die geteeld worden na mais.

Gebruiksnormen mogen alleen meegeteld worden als:

  • Zand, löss, veen: inzaaien voor 1 september en na 1 december ploegen.
  • Klei: inzaaien voor 1 september en ploegen nadat de groenbemester aantoonbaar minimaal 8 weken wordt geteeld. Een uitzondering wordt gemaakt als de groenbemester minimaal tien weken in het groeiseizoen op het land staat als aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld. De normen gelden niet voor groenbemesters die aansluiten op maïs.


Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl